Privacyreglement

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Huisartsendienst Nederland-DCT

In ons huisartsenlaboratorium kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit
is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen diagnosticeren en nodig voor het financieel afhandelen van de diagnostiek. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).
Indien wij door uw huisarts, medisch specialist of een andere zorgverlener verzocht zijn om onderzoek aan uw lichaam te doen, worden de resultaten gerapporteerd aan uw behandelend arts of artsen.


In onze mobiele onderzoek units streven wij ernaar uw privacy zo maximaal mogelijk te waarborgen. Huisartsendienst Nederland-DCT verzorgt mobiel spreekuren. Daarmee willen wij invulling geven aan het leveren van zorg in de regio, met name voor mensen die slecht ter been zijn of moeilijk(er) kunnen reizen. Het is echter lastig om deze units zo in te richten dat ze voldoen aan alle vereisten op het gebied van privacy.

De plichten van Huisartsendienst Nederland-DCT

Huisartsendienst Nederland-DCT is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor zorgverlening;
  • voor doelmatig beheer en beleid;
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een schrijven kenbaar maken aan Huisartsendienst Nederland-DCT. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van Huisartsendienst Nederland-DCT hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners. Indien onderzoek door ons wordt uitbesteed aan een andere instantie, zullen wij alleen de voor dit onderzoek noodzakelijke informatie doorgeven. Huisartsendienst Nederland-DCT werkt samen met organisaties waarvan bekend is dat zij zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens.

Functionaris gegevensbescherming (Privacy en Security officer)

Wij hebben een FG aangewezen. U kunt met vragen altijd contact opnemen met dhr. R. Boonman via telefoonnummer 085-4018766 of per email ruud@huisartsendienstnederland.nl